Zespół Szkół Plastycznych im Władysława Hasiora w Koszalinie

ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023

do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Uwaga!
Szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego, to oznacza że należy pobrać podanie o przyjęcie ze strony internetowej szkoły (link tutaj) , wypełnić go, a następnie dostarczyć do szkoły.

Szkoła jest bezpłatna (nie dotyczy cudzoziemców).
Zasady opłat dla cudzoziemców reguluje Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat Pobierz zarządzenie MKiDN Zarządzenie w tej sprawie wydał również nasz organ nadzoru Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Pobierz zarządzenie CEA Z wnioskiem o zwolnienie z opłat  występują rodzice. Pobierz informacje - wniosek

DLA KOGO SZKOŁA?

Do szkoły plastycznej zapraszamy zarówno uczniów uzdolnionych plastycznie, jak i tych, których potencjał twórczy jeszcze nie został odkryty.

W szkole realizowane jest kształcenie ogólnokształcące i artystyczne umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i egzaminu dyplomowego dającego tytuł zawodowy „plastyk” w wybranej specjalizacji (tkanina artystyczna lub ceramika artystyczna lub snycerstwo lub projektowanie graficzne lub fotografia artystyczna).

Dzięki niewielkiej liczbie uczniów w szkole nikt nie jest anonimowy i panuje tu przyjazna atmosfera. Mało liczne klasy sprzyjają efektywniejszemu uczeniu się i większej aktywności uczniów. Jeśli chcesz do nas dołączyć, przyjdź na egzamin wstępny ☺

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie do PLSP może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

Kwalifikacja i przyjęcie kandydatów do PLSP odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

Do 8 czerwca 2022 r. (środa) - kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletnich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PLSP składają PODANIE o przyjęcie do szkoły (wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany, dostarczony osobiście lub przesłany pocztą). 

Do wniosku należy dołączyć:

1. 2 zdjęcia legitymacyjne;

2. kserokopię aktu urodzenia;

3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie plastyk przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, art. 142 p. 2);

4. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

WAŻNE PRZED EGZAMINEM WSTĘPNYM

1. Kandydat do PLSP  w pierwszym dniu egzaminu wstępnego dostarcza komisji egzaminacyjnej zestaw prac plastycznych składający się z:

- pracy rysunkowej: rysunek postaci jednego z domowników lub kogoś ze znajomych (mama, tata, babcia, brat, siostra, kolega itd.) wykonany ołówkiem, na formacie 50x70 (połowa brystolu), ewentualnie format A3 (duży blok);

- pracy malarskiej z wyobraźni opartej na własnej kreacji stworzonej na bazie zapamiętanych obrazów z miejsca jakim jest dworzec kolejowy. Format pracy: 50 x 70 cm (połowa brystolu), ewentualnie format A3 (duży blok);

- innych prac plastycznych (rysunkowych, malarskich) – ilość, format, tematyka i technika prac dowolna – odpowiadająca zainteresowaniom kandydata.

Prace trzeba podpisać na odwrocie drukowanymi literami. Prace dostarczone komisji egzaminacyjnej można odebrać po ogłoszeniu listy przyjętych do PLSP (od 18 do 31 lipca 2022 r.). Prace nieodebrane we wskazanym terminie mogą zostać zutylizowane.

Przygotowanie prac nie jest obowiązkowe. Kandydat, który nie dostarczy wyżej opisanych prac może przystąpić do egzaminu wstępnego. Warto jednak pamiętać, że dodatkowe prace plastyczne pokażą komisji szersze umiejętności kandydata, dlatego zachęcamy do ich wykonania.

2. W dniach 7, 8, 9 czerwca 2022 r., w godzinach od 16.00 do 17.30 odbędą się w budynku szkoły bezpłatne konsultacje dla wszystkich kandydatów: każdego dnia inny przedmiot: malarstwo, rysunek i rzeźba. Na zajęcia będzie można zapisać się online (przez stronę szkoły) od 16 maja do 3 czerwca 2022 r.

 

EGZAMIN WSTĘPNY DO PLSP

Kodowanie:

W dniu egzaminu każdy kandydat otrzyma indywidualny kod, którym opisuje wykonane na egzaminie prace plastyczne oraz test pisemny w ramach egzaminu teoretycznego. Wyniki egzaminu zostaną podane na stronie internetowej szkoły przez publikację indywidualnych kodów, a nie nazwisk kandydatów.

Terminy:

13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej – rzeźby (trzy części następujące po sobie, a między nimi 15-minutowe przerwy);

14 czerwca 2022 r. (wtorek) – egzamin teoretyczny

SZCZEGÓŁY EGZAMINU

część praktyczna polega na wykonaniu trzech (3) prac plastycznych z następujących dziedzin:

1. RYSUNEK - wykonanie rysunkuświatłocieniowego z obserwacji, w technice ołówka, format A3 (duży blok). Możliwe tematy: studium postaci lub studium martwej natury lub wykonanie rysunku z wyobraźni. Czas na realizację zadania 90 minut;

2. MALARSTWO – wykonanie farbami wodnymi pracy z obserwacji: martwa natura lub wykonanie pracy z wyobraźni na zadany temat. Format pracy A3 (duży blok). Czas na realizację zadania 90 minut;

3. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA – wykonanie w glinie pracy(rzeźby) z obserwacji (np. studium dłoni) lub pracy na zadany temat z wyobraźni. Czas na realizację zadania 90 minut;

Kandydaci podczas egzaminu praktycznego zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i materiałów rysunkowo-malarskich: 

- na malarstwo: kartkę z dużego bloku (format A3, najlepiej technicznego); farby wodne (plakatowe lub akrylowe), paletę do mieszania farb, pędzle, kubek na wodę, szmatkę lub papierowe chusteczki do wycierania pędzli;

- na rysunek: kartkę z dużego bloku (format A3), ołówki (różne twardości, np. HB, 2B, 4B), gumka do ścierania, temperówka (ewentualnie);

- na kompozycję przestrzenną: narzędzia do rzeźby w glinie, np. zwykły nożyk/nóż, narzędzie z wąską końcówką (może być dłutko do paznokci) lub inne dowolne narzędzie pomocne do formowania gliny. 

część teoretyczna polega na wykonaniu dwóch (2) zadań: 

1. Test pisemny dotyczący sztuk plastycznych, z zakresu szkoły podstawowej (test jednokrotnego wyboru), czas na rozwiązanie testu: 45 minut.

Zagadnienia do testu - tutaj

2. Rozmowa kandydata z komisją na temat zainteresowań plastycznych kandydata, znajomości specjalizacji w szkole,  orientacji we współczesnej kulturze, znajomości wybranych zabytków, muzeów, galerii sztuki (ok. 10-15 minut).

 

WAŻNE PO EGZAMINIE WSTĘPNYM

8 lipca 2022 r. (piątek) – kandydaci dostarczają do sekretariatu szkoły (osobiście lub można wysłać pocztą):

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał);

 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 lipca 2022 r. (wtorek)- ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz listy kandydatów zakwalifikowanych (strona internetowa szkoły);

do 15 lipca 2022 r. (piątek)- potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia czyli bycia uczniem PLSP, dostarczenie kart zdrowia;

18 lipca  2022 r. (poniedziałek) - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do PLSP (strona internetowa szkoły).


O przyjęciu do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie decydują wyniki egzaminu wstępnego.

 

JESZCZE RAZ WAŻNE TERMINY

DATA

ZADANIE

1.

od 21 lutego 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.

SKŁADANIE PODAŃ o przyjęcie do szkoły (formularz na stronie szkoły – wypełnić komputerowo i przynieść osobiście lub wysłać pocztą)

2.

7,8,9 czerwca 2022 r. (godz. 16.00 – 17.30)

Bezpłatne, nieobowiązkowe KONSULTACJE dla kandydatów (zapisy online od 16 maja do 3 czerwca 2022 r.)

3.

13 czerwca 2022 r. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna – rzeźba)

4.

14 czerwca 2022 r.

EGZAMIN TEORETYCZNY - test pisemny z wiedzy o sztuce (zagadnienia tutaj) i krótka rozmowa o zainteresowaniach plastycznych kandydata

5.

do 8 lipca 2022 r.

Dostarczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty

6.

do 12 lipca 2022 r.

ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego oraz listy kandydatów zakwalifikowanych (strona internetowa szkoły);

7.

do 15 lipca 2022 r.

potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia czyli bycia uczniem PLSP, dostarczenie kart zdrowia;

8.

18 lipca 2022 r.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLSP (strona internetowa szkoły).

 

SPECJALIZACJE

formy rzeźbiarskie – snycerstwo
formy rzeźbiarskie – ceramika artystyczna
formy użytkowe – wzornictwo – tkanina artystyczna
techniki graficzne – projektowanie graficzne
fotografia i film – fotografia artystyczna

INNE WAŻNE INFORMACJE

1. WYBÓR SPECJALIZACJI

Uczniowie pierwszych klas szkoły plastycznej od września do grudnia spędzają po 3 godziny przez 3 tygodnie w każdej z pracowni specjalizacji, by poznać ich specyfikę. Po tym czasie, przed Bożym Narodzeniem, nauczyciele specjalizacji uwzględniając predyspozycje uczniów oraz ich preferencje przydzielają uczniów do konkretnych pracowni i od stycznia uczniowie klas pierwszych rozpoczynają swoją przygodę z materią, która będzie im towarzyszyć aż do egzaminu dyplomowego w klasie piątej, a może i na studiach.

CERAMIKA ARTYSTYCZNA

Podstawowym materiałem do pracy twórczej w pracowni ceramiki artystycznej jest glina. Lepione z niej naczynia i kompozycje przestrzenne są szkliwione, wypalane… i gotowe. Mogą służyć i zachwycać.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

W pracowni wyposażonej w i oprogramowanie graficzne uczniowie pracują wykorzystując graficzne programy komputerowe – podstawowe narzędzia pracy każdego grafika.

SNYCERSTWO

Snycerstwo, to rzeźba w drewnie. W pracowni prze użyciu piły i dłut realizuje się własne rzeźbiarskie projekty lub odtwarza rzeźbiarskie detale uszkodzonych drewnianych rzeźb lub fragmentów architektonicznych.

TKANINA ARTYSTYCZNA

W pracowni tkaniny artystycznej uczniowie projektują i samodzielnie wykonują oryginalne tkaniny, artystyczne kompozycje przestrzenne i elementy dekoracji wnętrz. Samodzielnie tworzą ekologiczne materiały, papier czerpany i wykorzystują je do realizacji swoich unikatowych prac.

 

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA

W pracowni fotografii artystycznej uczniowie poznają technikę fotografii cyfrowej, fotografii tradycyjnej (negatywowo-pozytywowej), podstawy wiedzy fotograficznej i szeroki wachlarz technik studyjnych i plenerowych.

 

2. INNE PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE

Obok przedmiotów kierunkowych (specjalizacji) realizowane są następujące przedmioty artystyczne: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne.

 

3. EGZAMIN DYPLOMOWY (w piątej klasie)

Na zakończenie kształcenia w szkole plastycznej (5 lat) uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z dwóch części:

- część praktyczna: wykonanie i prezentacja przed komisją pracy dyplomowej ze specjalizacji oraz z rysunku lub malarstwa lub rzeźby; 

- część teoretyczna: egzamin z historii sztuki.

 

4. INTERNAT

Szkoła korzysta z internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, ul.  Fałata 32, tel. /94/ 347-80-33. Po przyjęciu do szkoły plastycznej odbieracie Państwo zaświadczenie i dostarczacie je wraz z podaniem o przyjęcie dziecka do internatu. Szczegóły na stronie internetowej ZPSM w Koszalinie, w zakładce INTERNAT.

5. WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o szkole można uzyskać w siedzibie szkoły, przy ul. Racławickiej 9 w Koszalinie, pod numerami telefonu: (94) 342 59 57,   kom. 459 450 064 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI do PLSP

Wniosek/podanie o przyjęcie do szkoły

 

KALENDARZ
na rok szkolny 2022/2023
POBIERZ


 PLAN LEKCJI

POBIERZ


STATUT
POBIERZ

 


 Protokół XV Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie

POBIERZ

 


 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się

Projekt MKiDN - informacja