plastyk kurs

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im.Władysława Hasiora w Koszalinie 

  Regulamin rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  Lista tematów i zagadnień na egzamin ustny

 

  O przyjęcie do PLSP może ubiegad się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

  Kwalifikacja i przyjęcie kandydatów do PLSP odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

   Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletnich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do PLSP składają wniosek o przyjęcie do szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia egzaminów wstępnych.

  Do wniosku należy dołączyć:
     - podanie o przyjęcie;
     - 2 zdjęcia;
     - kserokopię aktu urodzenia;
     - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazao zdrowotnych do kształcenia w liceum plastycznym;
     - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej;
     - kandydaci zakwalifikowani do klas pierwszych PLSP, dostarczają do 31 lipca świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej.

  Kandydat do PLSP  w pierwszym dniu egzaminu wstępnego dostarcza  Komisji Egzaminacyjnej  zestaw prac składający się z:
     - jednej pracy rysunkowej i jednej pracy malarskiej, w formatach i na tematy określone przez Komisję Egzaminacyjną i podane do publicznej wiadomości (strona internetowa szkoły) minimum 5 miesięcy przed egzaminem;
     - 10 prac własnych – o tematyce i w technice odpowiadającej zainteresowaniom kandydata.

Prace dostarczone komisji egzaminacyjnej można odebrad w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu listy przyjętych do PLSP. Prace nieodebrane we wskazanym terminie zostaną zutylizowane.

Egzamin wstępny do PLSP obejmuje:

w części praktycznej
    rysunek światłocieniowy – wykonanie ołówkiem: z obserwacji - studium postaci lub martwej natury lub wykonanie rysunku z wyobraźni, na formacie A3. Czas na realizację zadania 90 minut;
    malarstwo – wykonanie farbami wodnymi pracy na zadany temat z wyobraźni lub z obserwacji – martwa natura, na formacie A3. Czas na realizację zadania 90 minut;
    kompozycja przestrzenna – wykonanie w glinie pracy na zadany temat z wyobraźni lub z obserwacji. Czas na realizację zadania 90 minut;

w części ustnej (w formie rozmowy o sztuce)

    prezentację wybranego tematu; 
    znajomość zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Kandydat udziela odpowiedzi na 2 pytania z wylosowanego zestawu; 

   lista tematów i zagadnień na egzamin ustny

W dniach 7, 8, 9 czerwca 2022 r.  godz. 16.00- 17.30 odbędą się
b
ezpłatne konsultacje dla kandydatów do szkoły (z malarstwa, rysunku i rzeźby) 

Kandydaci zobowiązani są do posiadania podczas egzaminu praktycznego własnych przyborów i materiałów rysunkowo-malarskich: farb wodnych (plakatowych lub akrylowych), pędzli, ołówków, bloku rysunkowego (format A3).

O przyjęciu do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie decydują wyniki egzaminu wstępnego.

Ważne terminy

 

Szkoła korzysta z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, ul.  Fałata 32, tel. /94/ 347-80-33 (dziewcząt i chłopców)  lub z Internatu przy Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8 (wyłącznie dla chłopców) tel. /94/ 340-96-83.

Wszelkie   dodatkowe   informacje   można   uzyskać  w   sekretariacie  Szkoły  przy ul. Racławickiej 9, tel./94/ 342-59-57 w godz. 800 – 1500

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się