plastyk kurs

Prezydium Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

wybrane w wolnych wyborach 29 października 2018r.
na kadencję trwającą 2 lata

Na zdjęciu od lewej: Weronika Wołyńska, Szymon Stefaniak, dyrektor szkoły Urszula Januszewska, Martyna Tomaszek, opiekun samorządu szkolnego Wojciech Konieczny

      

Martyna Tomaszek - przewodnicząca

 

Szymon Stefaniak

 

Weronika Wołyńska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Wojciech Konieczny

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §14 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje prezydium Samorządu.
 4. Kadencja prezydium Samorządu trwa 2 lata szkolne.
 5. Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego określa jego Regulamin.
 6. Zadania Samorządu określa jego plan pracy opracowywany każdego roku na podstawie w planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 7. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
     1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami,
     2) prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
     3) prawo do poszanowania godności osobistej,
     4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
     5) prawo do redagowania gazetki szkolnej,
     6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
     7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.


 

ARCHIWUM
Prezydium Samorządu wybrane  13 października 2016r.

    Katarzyna Jantoszak - przewodnicząca
   
Julia Opalińska
    Julia Szkudlarek
    Szymon Stefaniak
    Michalina Pisarczyk
Prezydium Samorządu wybrane  9 października 2014r.

    Filip Ślusakowicz - przewodniczący
    Jakub Wianecki - zastępca
    Julia Szkudlarek - członek
    Agata Oczkowska - członek
    Katarzyna Oleśkiewicz - członek

Prezydium Samorządu wybrane  15 października 2012r.
    Agnieszka Gawron - przewodnicząca
    Lila Wegner - zastępca
    Maciej Pluta - członek
    Dawid Kosmalski protokolant
    Katarzyna Płaskowicz - członek
    Milena Chaborska - członek

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się