Joanna Dybowska

piątek, 13 września 2013 22:18

Kraska&Wegner "Kupala's daughter"

środa, 18 września 2013 23:42

Nagroda i wyróżnienie w XI Ogólnopolskim koszalińskim Biennale

II nagroda Joanna Perczyńskiej w kategorii rysunekII nagroda Joanna Perczyńskiej w kategorii rysunekWyróżnienie Natalii Leocho w malarstwieWyróżnienie Natalii Leocho w malarstwie6 września 2013r. przyznano nagrody i wyróżnienia w XI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

 

 

II nagrodę w kategorii rysunku otrzymała Joanna Perczyńska (nauczyciel prowadzący Tadeusz Walczak), wyróżnienie w kategorii malarstwo zdobyła Natalia Leocho (nauczyciel prowadzący Agnieszka Sieńkowska). 7 prac uczniów z naszego Zespołu Szkół zostało zakwalifikowanych do wystawy.

Przypominamy, że wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).


czwartek, 12 września 2013 02:00

XI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013

6 września 2013r. odbyło się posiedzenie komisji XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych organizowanego przez nasz Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie.

Komisja powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w składzie 3 profesorów z uczelni akademickich i komisarza konkursu z ramienia ZSP w Koszalinie (bez prawa głosu) dokonała oceny prac, przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii rysunku i malarstwa. Komisja wybrała też prace na wystawę pokonkursową.

Protokół XI Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych, Koszalin 2013 (pobierz w formacie pdf)

XI Biennale w Koszalinie patronatem objęli Prezydent Miasta Koszalina Starosta Powiatu Koszalińskiego

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 4 października 2013r. Wystawa będzie miała miejsce w Bałtyckiej Galerii Sztuki (obok Kina Kryterium).

Szczegóły i regulamin do pobrania tutaj...

czwartek, 05 września 2013 09:58

Rada Rodziców

 REGULAMINY RADY RODZICÓW

 Regulamin Rady Rodziców w ZSP w Koszalinie

  ZAŁĄCZNIK 1 Potokół wyboru klasowej rady rodziców

  ZAŁĄCZNIK 2 Wniosek do rady rodziców

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych
im. Władysława Hasiora w Koszalinie
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca p. Natalia Kłus-Szczeblewska (przedstawicielka kl. Ic)

Zastępca p. Tomasz Brzęczek (przedstawiciel kl. Ib)

Skarbnik p. Małgorzata Golan (przedstawicielka kl. IIIb)

Sekretarz p. Marta Kin (przedstawicielka kl. IIIa)

p. Paulina Pawlik (przedstawicielka kl. Ia)
p. Jolanta Prądzińska (przedstawicielka kl. IIa)
p. Leszek Jęczkowski (przedstawiciel kl. IIb)
p. Dagmara Wygoda (przedstawicielka kl. IIc)
p. Andrzej Liśniewski (przedstawiciel kl. IIIc)
p. Ewa Sztandarska (przedstawicielka kl. IVa)
p. Julita Ledwoń (przedstawicielka kl. IVb)
p. Anna Lisowska (przedstawicielka kl. IVc)
p. Jarosław Bartosik (przedstawicielka kl. VIg)

Konto bankowe Rady Rodziców 27 1020 2791 0000 7702 0065 9367

Kompetencje Rady Rodziców w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie określa §20 Statutu Szkoły

 1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców.
 3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Szkoły, jak Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
 4. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców w liczbie jeden rodzic z jednej klasy, wybieranych na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 5. Kadencja Rady trwa trzy lata szkolne.
 6. Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego i prezydium.
 7. Przewodniczący kieruje pracą Rady.
 8. W celu wspierania działalności Szkoły Rada Rodziców:
     1) współdziała w realizacji zadań wychowawczych Szkoły,
     2) współuczestniczy w doskonaleniu warunków nauki i pracy Szkoły,
     3) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
     4) w szczególnych przypadkach, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom,
     5) wspiera aktywność uczniów poprzez finansowanie – w miarę możliwości finansowych – udziału uczniów w konkursach, nagród dla laureatów konkursów, organizacji szkolnych uroczystości, wysyłki prac uczniowskich na konkursy itp.
 9. Szczegółową organizację i działalność Rady Rodziców określa jej Regulamin.
czwartek, 05 września 2013 09:20

Statut i regulaminy

Statut ZSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT ZSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT PLSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  STATUT OSSP im. Władysława Hasiora w Koszalinie

LOGO ZSP - pobierz w formacie CorelDRAW 12 (zip)
LOGO ZSP - pobierz w formacie jpg

 

 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie

 Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022

 Plan działań wychowawczo-profilaktyczny ch na rok szkolny 2021/2022

link zewnetrzny 318 10070 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych CEA)

Regulaminy w ZSP w Koszalinie

  Procedury udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Koszalinie

  Regulamin korzystania z narzędzi i usług Google Workspace for Education przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie [2021]

  Regulamin rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  Regulamin egzaminu dyplomowego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

  Regulamin dt. dysponowania pracami uczniów

  Regulamin organizowania plenerów artystycznych w ZSP w Koszalinie
 
     Załącznik do regulaminu organizowania plenerów artystycznych

  Regulamin korzystania z szafek szkolnych

  Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej
     Załącznik nr 1 do procedury innowacji pedagogicznych
     Załącznik nr 2 do procedury innowacji pedagogicznych
     Załącznik nr 3 do procedury innowacji pedagogicznych

  Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Terminy rekrutacji

Obowiązujące terminy w rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022:

do 04 czerwca 2021r - należy złożyć podanie (Podanie o przyjęcie do PLSP w Koszalinie)

08 czerwca 2021r.  - egzamin praktyczny dla  kandydatów - odbędzie się w budynku szkoły. Praktyczna część egzaminu składa się z 3 części, które odbędą się kolejno w godzinach:

- 09:00 - 10:30

- 10:45 - 12:15

- 12:30 - 14:00

Na egzamn proszę przynieść ze sobą: ołówki oraz inne przyboty rysunkowe, farby plakatowe lub akrylowe, pędzle, kubki, palety, blok A3.

09 czerwca 2021r. egzamin teoretyczny nie będzie przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

14 czerwca 2021r. - ogłoszenie wyników egzaminu oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów

do 30 czerwca 2021r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły oraz dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły kandydata;

 do 13 lipca 2021r. - termin dostarczenia wyników egzaminu ósmoklasisty kandydata;

15 lipca 2021r. - potwierdzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Zebrania z rodzicami

 Planowane terminy spotkań z rodzicami

1.

3 września 2021 r.
(tylko z rodzicami uczniów klas pierwszych)

Zapoznanie ze strukturą i kadrą szkoły, z organizacją roku szkolnego, zasadami wyboru specjalizacji, plenerami artystycznymi

2.

24 września 2021 r.

Organizacja roku szkolnego, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów

3.

3 grudnia 2021 r. (dzień otwarty)

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcami nauczycielami przedmiotowymi

4.

28 stycznia 2022 r.

Podsumowanie funkcjonowania klasy w pierwszym półroczu

5.

11 marca 2022 r. (dla klas maturalnych reszta klas  dzień otwarty)

Przegląd wyników nauczania, sprawy bieżące, w klasach maturalnych omówienie procedur egzaminów dyplomowych i maturalnych.

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcami nauczycielami przedmiotowymi

6.

3 czerwca 2022 r.

Zapoznanie z przewidywanymi ocenami rocznymi, sprawy bieżące

 Wychowawcy klas

Klasa

Wychowawca

Zespół Szkół Plastycznych

IA

Małgorzata Zelek

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

(szkoła ponadpodstawowa, 5 lat)

IB

Marta Mierzwa

IC

Łukasz Drożdżal

IIA   

Paweł Rogalski

IIB    

Beata Pawluczenia

IIC   

Aurelia Grębska

IIIA   

Magdalena Kamyk

IIIB   

Paweł Furmański

IIIC

Wojciech Konieczny

Liceum Plastyczne
(szkoła ponadgimnazjalna,  4 lata)

IVA

Małgorzata Antoniak

IVB

Inga Marciszuk-Mazur

IVC

Marzena Jermak

VIG

Leszek Krupa

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (gimnazjum i liceum, 6 lat)

poniedziałek, 02 września 2013 02:00

Nowy Rok Szkolny 2013/2014 rozpoczęty

2 września, punktualnie o godzinie 900 w holu szkoły swoją przygodę ze sztuką i nauką rozpoczęli uczniowie klasy IG (gimnazjum) i IA, IB (liceum) z Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Marzena Jermak, wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i rodzice uczniów.

Dyrektor szkoły przywitała nowych nauczycieli Wojciecha Koniecznego - nauczyciela języka polskiego i Martę Mierzwa - nauczycielkę wychowania fizycznego (po powrocie z urlopu), a także zapoznała krótko z zadaniami na nowy rok szkolny.

Nowy rok szkolny to przede wszystkim:

 • Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych, Koszalin 2013 - początek października 2013r.
 • Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - wiosna 2014r.
 • Noc muzeów - maj 2014r.
 • Urodziny Patrona Szkoły Władysława Hasiora - maj 2014r. (podczas Dni Koszalina)
 • "Dzień Otwarty" Szkoły - 10 kwietnia 2014r.

Z okazji nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom  życzymy wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów, życzymy jak najlepszych osiągnięć i radosnych chwil spędzonych w szkole. By rok ten zakończył się dla Was całym mnóstwem nagród, dyplomów i pochwał. Naszym Nauczycielom życzymy zaś cierpliwości, wytrwałości i wielu sukcesów w pracy pedagogicznej.


piątek, 30 sierpnia 2013 21:12

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego - 2 września 2013r,  godz. 900 (hol szkoły)

 

KALENDARZ
na rok szkolny 2022/2023
POBIERZ


 PLAN LEKCJI

POBIERZ


STATUT
POBIERZ

 


 Protokół XV Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie

POBIERZ

 


 

 

 

 

Podstawy projektowania

Snycerstwo

Pracownia rzeźby

Ceramika artystyczna

Rysunek i malarstwo

Tkanina artystyczna

Projektowanie graficzne

Fotografia


Tagi: Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie, szkoła plastyczna, Koszalin, gimnazja w Koszalinie, plastyk, uczniowie plastyka, biennale, lp, ossp, zsp, Władysław Hasior, gimnazjum plastyczne, przegląd szkół plastycznych, liceum ogólnokształcące, gimnazjum, szkoły w Koszalinie, egzaminy do plastyka, liceum plastyczne w Koszalinie, konkursy plastyczne, matura, rysunek, malarstwo, rzeźba, ceramika, reklama wizualna, snycerstwo, tkanina artystyczna, fotografia, liternictwo, projektowanie, historia sztuki, plastyk koszalin, wyprzedarz prac, artysta plastyk, dyplomy, przeglad rysunku malarstwa rzeźby


Zaloguj się

Projekt MKiDN - informacja