Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  strony internetowej Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Pomimo zgodności strony z wytycznymi WCAG 2.1. na poziomie 92,44 (gdzie 100 jest najlepsze) na podstawie testu przeprowadzonego przez witrynę Tingtun Checker.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i testów witryn wyszukujących błędy z wytycznymi WCAG 2.1.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Racławickiej 9 i oznaczony jest tablicą informacyjną z nazwą szkoły po lewej stronie od wejścia. Dojazd do budynku jest możliwy od ulicy Racławickiej.
Do wejścia budynku prowadzą schody, budynek nie posiada podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich
Parking szkoły nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy.
Na teren budynku szkoły można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem nowej strony spełniające kryteria ustawy.